Versión español

Dissenyar un pla editorial de continguts per a les xarxes socials (i blocs) és bàsic per que l’estratrègia digital de qualsevol empresa (petita o gran) funcioni. No es tracta de penjar a Facebook, Twitter, Instagram,… el primer que et passi pel cap, sinó el contingut més adient per al nostre públic en el moment i xarxa social adequats.

La primera premissa és: publica el que el teu públic vulgui sentir i no el que tu vulguis explicar.

Qualsevol empresa -també una pime- necessita un pla editorial per als continguts de les seves xarxes socials i blocs corporatius. Cal planificar que es vol publicar en cada moment, amb uns objectius fixats.

Amb el pla editorial no improvisaràs i també podràs veure amb un cop d’ull com vas assolint objectius i els resultats que et donen les publicacions.

Què és un pla editorial

Es tracta senzillament d’un calendari on planificar quins continguts temàtics es volen penjar a les xarxes socials o els blocs corporatius de l’empresa, quina dia i fins i tot en quina hora.

Com fer-lo? T’aconsello que en una fulla d’Excel dibuixis un calendari anual (cada fulla pot ser un mes).

  • Les files seran els dies de la setmana.
  • Les columnes, camps com: l’objectiu del dia, cada xarxa social, el missatge a divulgar; i per a cada xarxa i publicació: fans del dia, els likes donats, l’abast, els comentaris, les comparticions i una celda d’observacions (en el meu cas, escric l’hora en què l’he publicat).

Com funciona? Planifica dia a dia els objectius que vols assolir i pensa quin contingut (missatge) escriuràs. Aquesta tasca la pots fer setmanalment si les teves xarxes són molt actives. O mensualment, si només publiques, per exemple, 2-3 coses a la setmana.

D’on trec la informació pel pla editorial

Totes les empreses, per petites que siguin, tenen molta informació. Per tant, comença pel contingut propi: les persones, els llocs de treball, els processos, els proveïdors, activitats i actes,… de l’empresa. Així que només cal estar alerta i parlar amb la gent que t’envolta. I sobretot, escoltar. Informa’t de totes les seccions de l’empresa.

També pots compartir contingut de tercers: a vegades és interessant compartir contingut del teu sector per via de tercers. Això sí: assegura’t que el contingut realment val molt la pena i que s’adequa als teus fans i objectius (després en parlarem dels objectius).

Un cop recopilada tota la informació, destria aquella que sigui temporal de l’atemporal. Això ja et donarà una primera base per saber quan pots publicar una i l’altra. També pots fer una tria de la informació per temàtiques.

El contingut ha de ser variat: què et semblaria si sempre llegissis el mateix tipus de contingut? Avorrit, oi? Per això és important que el contingut sigui variat. Així el fan no es cansarà.

Enumera objectius

És molt important fixar-se objectius. És a dir, què vols aconseguir amb les publicacions (objectius generals). I també amb quina finalitat publicaràs cada informació (objectius específics). I recorda la primera premissa:

Publica el que el teu públic vulgui sentir i no el que tu vulguis explicar.

Objectius-Missatge: Un cop definits els objectius que persegueixes, en base a aquests, planifica els missatges que publicaràs, i si ho faràs acompanyat de fotos o vídeo.

L’objectiu principal de les xarxes socials és acostar-se i empatitzar amb els fans o seguidors; clients o possibles clients. Així que abans de planificar què publicar pregunta’t: Què li pot interessar? Llavors ja només et cal adequar cada missatge a cada xarxa social.

Et recomano que també llegeixis el post sobre Branded Content o Estratègia de Continguts.

Cómo diseñar un plan editorial para redes sociales

Diseñar un plan editorial de contenidos para las redes sociales (y blogs) es básico para que la estrategia digital de cualquier empresa (pequeña o grande) funcione. No se trata de colgar en Facebook, Twitter, Instagram,… lo primero que te pasa por la cabeza, sino el contenido más adecuado para nuestro público en el momento y en la red social idónea.

La primera premisa es: publica lo que tu público quiera oír y no lo que tú quieras explicar.

Cualquier empresa -también una pyme- necesita un plan editorial para los contenidos de sus redes sociales y blogs corporativos. Debemos planificar qué se quiere publicar en cada momento, con unos objetivos fijados.

Con el plan editorial no improvisarás y también podrás ver cómo vas consiguiendo objetivos  y los resultados que te dan las publicaciones.

Qué es un plan editorial

Se trata sencillamente de un calendario en el que  planificar qué contenidos temáticos se quieren colgar en las redes sociales o los blogs corporativos de la empresa.

¿Cómo hacerlo? Te aconsejo que en una hoja Excel dibujes un calendario anual (cada hoja puede ser un mes).

  • Las filas serán los días de la semana.
  • Las columnas, campos como: el objetivo del día, cada red social, el mensaje a divulgar; y para cada red y cada publicación: número de fans del día, likes, alcance, comentarios, comparticiones y una celda de observaciones (en mi caso escribo en qué hora lo he publicado).

¿Cómo funciona? Planifica día a día los objetivos que quieres conseguir  y piensa qué contenido (mensaje) escribirás. Esta tarea la puedes realizar semanalmente si tus redes son muy activas. O mensualmente, si solo publicas, por ejemplo, 2-3 cosas a la semana.

De dónde saco la información para el plan editorial

Todas las empresas, por pequeñas que sean, tienen mucha información. Por tanto, empieza por el contenido propio: las personas, los puestos de trabajo, los procesos, los proveedores, actividades y actos,… Así que solo debes estar al caso y hablar con la gente que te rodea. Y sobre todo, escuchar. Infórmate de todas las secciones de la empresa y su día a día.

También puedes compartir contenido de terceros: a veces es interesante compartir contenido de tu sector por vía de terceros. Eso sí: asegúrate que el contenido realmente vale mucho la pena y que se amolde a tus fans y objetivos (después hablaremos de los objetivos).

Una vez recopilada tota la información, separa aquella que sea temporal de la atemporal. Eso ya te dará una primera base para saber cuándo puedes publicar una y otra. También puedes dividir la información por temáticas.

El contenido debe ser variado: ¿qué te parecería si siempre leyeras sobre la misma temática? Aburrido, ¿verdad? Por eso es importante que el contenido sea variado. Así el fan no se cansará.

Enumera objetivos

Es muy importante fijarse objetivos. Es decir, qué quieres conseguir con las publicaciones (objetivos generales). Y también con qué finalidad publicarás cada información (objetivos específicos). Y recuerda la primera premisa:

Publica lo que tu público quiera oír y no lo que tú quieras explicar.

Objetivos-Mensaje: Una vez definidos los objetivos que persigues, en base a éstos, planifica los mensajes que publicarás, y si lo harás acompañándolo de fotos o vídeo.

El objetivo principal de las redes sociales es acercarse y empatizar con tu fan o seguidor; cliente o posible cliente. Así que antes de planificar qué publicar pregúntate: ¿Qué le puede interesar? Entonces ya solo te quedará adecuar cada temática a cada red social.

Te recomiendo que también leas el post sobre Branded Content o Estrategia de Contenidos.