La presència de qualsevol empresa –petita, mitjana o gran- en el món digital no es limita en tenir un web i ser present en les xarxes socials. Cal ser actiu, gestionar la informació, els contactes (clients i possibles clients) i donar-los el que necessiten en el moment precís.

El Màrqueting Digital requereix ser en el lloc i el moment adequat.

Les 5 estratègies bàsiques del màrqueting digital

1. Tenir un bloc:

És quasi millor que tenir un web. Però no pateixis, parlem d’un bloc-web: un bloc amb aspecte de web. Per què tenir un bloc? Genera continguts i és més fàcil per compartir a les Xarxes Socials. A més, és excel·lent pel SEO.

T’aconsello el post: Un bloc, per a què?

2. Capturar emails:llapis-llibreta

Naturalment, si l’objectiu de la nostra empresa és vendre un producte o servei, una de les estratègies és conèixer bé el nostre client: edat, perfil social, preferències,… I  el primer pas per coneixe’l és tenir el seu contacte. El seu email és el que ens interessa.

Amb el correu electrònic podrem crear llistes (base de dades) i gestionar quines són les seves preferències i proporcionar-li el que vol.

3. Invertir en SEM/SEO

Fins ara, no hem parlat d’inversió, de diners. A més de la tasca de treballar en els continguts del web i la informació oferta, caldrà fer un esforç d’inversió per donar-nos a conèixer.

Google Adwords o Facebook Ads són dos exemples per generar trànsit al web-blog i al compte de Facebook, per exemple.

4. Captar l’atenció:

Naturalment, en un món on hi ha sobreinformació caldrà fer un esforç per sobresortir. Per captar l’atenció.

5. Analitzar per vèncer:

Tant important és aplicar aquestes estratègies com després comprovar que el que hem fet funciona. Perquè no totes les accions tenen el mateix efecte. Per tant, cal monitoritzar els resultats: què funciona i què no.

Més endavant ja desgranaré cada estratègia del Màrqueting Digital.


CINCO ESTRATEGIAS DEL MARKETING DIGITAL

La presencia de cualquier empresa –pequeña, mediana o grande- en el mundo digital no se limita a tener una web y estar presentes en las redes sociales. Se debe ser activo, gestionar la información, los contactos (clientes y posibles clientes) y darles lo que necesitan en el preciso momento.

El Marketing Digital requiere estar en el lugar y el momento adecuado

Las 5 estrategias básicas del marketing digital

1. Tener un blog:

Es casi mejor que tener una web. Pero no sufras, hablamos de un blog-web: un blog con aspecto de web.

¿Por qué tener un blog? Genera contenidos y son más fáciles de compartir en las Redes Sociales. Además, es excelente para el SEO.

Te aconsejo el post: Un blog, ¿para qué?

2. Capturar emails:llapis-llibreta

Naturalmente, si el objetivo de nuestra empresa es vender un producto o servicio, una de las estrategias es conocer bien a nuestro cliente: edad, perfil social, preferencias, … Y el primer paso para conocerle es tener su contacto. El email es lo que nos interesa.  

Con el correo electrónico podemos crear listas (base de datos) y gestionar cuáles son sus preferencias y proporcionarle lo que quiere.

3. Invertir en SEM/SEO

Hasta ahora no hemos hablado de inversión, de dinero. Además de trabajar los contenidos, deberemos hacer un esfuerzo de inversión para darnos a conocer.

Google Adwords o Facebook Ads son dos ejemplos para generar tránsito  en la web y fans en el Facebook.

4. Captar la atención:

Naturalmente, en un mundo con  sobreinformación deberemos esforzarnos para sobresalir. Captar la atención. 

5. Analizar para vencer:

Tan importante es aplicar estas estrategias como después comprobar que lo que hacemos funciona. Por qué no todas las acciones tienen el mismo efecto. Así que debemos monitorizar los resultados: qué funciona y qué no.

Más adelante te desgranaré cada estrategia del Marketing Digital.