Newsmaking‘ significa ‘crear notícies‘. Aquesta és precisament la missió principal d’un gabinet de premsa: detectar fets noticiables per captivar els mitjans de comunicació i que aquests els publiquin.

Com fer ‘newsmaking’?

Principalment, cal tenir en compte les preferències dels mitjans. És a dir, quan consideren que un fet o història és notícia. Al marge que cada mitjà -o periodista- pot tenir el seu particular punt de vista, la base teòrica d’una notícia o fet noticiable es basa en aquests 10 punts:

 1. Novetat.
 2. Conflicte.
 3. Interès humà.
 4. Notorietat.
 5. Proximitat.
 6. Trascendència social.
 7. Continuïtat del fet.
 8. Dimensió del fet.
 9. Idea de progrès.
 10. Qualitat de la imatge (quan és televisió).

Però també hi ha altres criteris, anomenem-los extraperiodístics, que també influeixen en el newsmaking:

 1. La competència.
 2. Recursos econòmics.
 3. Capacitat tecnològica.
 4. Pressions polítiques o econòmiques.
 5. Buscar audiència.

Quines eines tenim per al newsmaking?

 1. Notes de premsa.
 2. Rodes de premsa.
 3. Articles opinió.
 4. Bons portaveus.
 5. Mantenir bones relacions amb els mitjans de comunicació.
 6. Informar als mitjans des de la veracitat.

El Newsmaking no tracta de ‘colar’ una notícia, sinó oferir informació que els mitjans, per sí mateixos, no podrien saber d’una empresa o entitat, ja que es genera molta informació. Així que cal ser enginyós.

¿Qué es el Newsmaking?

‘Newsmaking significacrear noticias. Esta es precisamente la misión principal de un gabinete de prensa: detectar hechos noticiables para cautivar los medios de comunicación y que éstos los publiquen.

¿Cómo hacer ‘newsmaking’?

Principalmente, debemos tener en cuenta las preferencias de los medios. Es decir, saber cuándo considera que un hecho o historia es noticia. Al margen que cada medio -o periodista- puede tener su particular punto de vista, la base teórica de una notícia o hecho noticiable se basa en estos 10 puntos:

 1. Novedad.
 2. Conflicto.
 3. Interés humano.
 4. Notoriedad.
 5. Proximidad.
 6. Trascendencia social.
 7. Continuidad del hecho.
 8. Dimensión del hecho.
 9. Idea de progreso.
 10. Calidad de la imagen (cuando es televisión).

Pero también existen otros criterios, llamemosles extraperiodísticos, que influyen en el newsmaking:

 1. La competencia.
 2. Recursos económicos.
 3. Capacidad tecnológica.
 4. Presiones políticas o económicas.
 5. Búsqueda de audiencia.

Herramientas para el newsmaking?

 1. Notas de prensa
 2. Ruedas de prensa.
 3. Artículos de opinión.
 4. Buenos portavoces.
 5. Mantener buenas relaciones con los medios de comunicación.
 6. Informar a los medios desde la veracidad.

El Newsmaking no trata de ‘colar’ una noticia, sino de ofrecer información que los medios, por sí solos, no podrían conseguir de una empresa o entidad; pues se genera mucha información. Así que hace falta ser ingeniosos.