Una de les maneres més efectives –i acadèmiques- d’afrontar el llançament d’un nou producte, la inauguració d’una nova seu, un congrés,… és dissenyar un pla de comunicació. Per què? Cal traçar un camí ben definit per no perdre el nord i que el final sigui un èxit total.

6 Punts bàsics d’un pla de comunicació

  1. Introducció: descriu l’empresa, la seva finalitat, filosofia,… Cal que sigui breu.
  2. Anàlisi DAFO: llistat de Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats, de la marca i l’entorn. Amb una sola pàgina farem.
  3. Objectius: definició dels objectius del pla. Han de ser pocs i clars. Una altra pàgina serà perfecte.
  4. Públics: descriure els públics (interns i externs) que intervenen. Com més concrets, millor, més afinarem. Una o dues pàgines.
  5. Accions: l’apartat més important on s’explica les accions que es duran a terme per assolir els objectius. Quantes més accions, millor (sempre que el pressupost ho permeti). Si cal, una pàgina per acció.
  6. Calendari: hem de planificar el calendari d’execució. Per mesos, setmanes o dies, en funció de l’envergadura de l’esdeveniment. Una pàgina pot ser òptima.

Més endavant ja m’endinsaré en cada punt i en treurem més suc.